Clairo – Homepage záloha

15. 7. 2019

Pilotní výzkumný projekt nabízející inovativní řešení výsadby zeleně v Ostravě.

Cílem je najít nejlepší mechanismy pro systematické snižování znečištění ovzduší pomocí uceleného plánování a výsadby městské zeleně s pozitivním vlivem na kvalitu ovzduší.

Information about CLAIRO in english. Znečištění ovzduší patří mezi jeden z největších environmentálních problémů Ostravy. Inovativní řešení nabízí projekt Clairo. Clairo je pilotní výzkumný projekt, jehož hlavním cílem je systematické snižování znečištění ovzduší pomocí uceleného plánování a výsadby zeleně. Projekt je realizován na bázi spolupráce města Ostravy s dalšími projektovými partnery – Moravskoslezským krajem, Regionálním sdružením Těšínského Slezska, SOBIC, Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou, Slezskou univerzitou a Univerzitou Palackého v Olomouci. Projekt je rozdělen do tří vzájemně provázaných fází. V první fázi dojde k přesnému měření znečisťujících látek v ovzduší za pomocí vysoce inovativních senzorů. V druhé fázi bude navržena struktura a kompozice zeleně s potenciálem vyššího záchytu znečišťujících látek, která bude ošetřena speciální zálivkou zvyšující její odolnost. Třetí fáze umožní šíření znalostí a zkušeností získaných během projektu do dalších měst v regionu. CLAIRO získalo grant z komunitního programu Evropské unie a stane se tak prvním městem v republice, které získalo grant z komunitního programu Evropské unie a čtvrtým v rámci střední Evropy. Program, ze kterého dotace přijdou (Urban Innovative Actions), slouží k podpoře nejinovativnějších projektů v Evropě a nese s sebou značnou prestiž.