Clairo má zhotovitele na výsadbu zeleně!

15. 2. 2021

V únoru 2021 rada města schválila výběr realizační firmy, která bude provádět výsadbu zeleně a její údržbu po dobu 5 let od dokončení výsadby. Vítězem veřejné zakázky se stalo Sdružení firem Lukáš Janáček a HORTISCENTRUM s.r.o.

Celkem firma vysází 442 ks stromů a 1 867 ks keřů. Rostliny budou vysázeny na vybraných lokalitách v Ostravě Radvanicích v části Podvrší a Bartovicích na území zrekultivovaném po bývalém úložišti popílku. Současně bude provedeno i založení a regenerace trávníků na celkové ploše cca 14 700 m2.

Projektovou dokumentaci na realizaci výsadby zeleně zpracovala firma Zahrada Olomouc. Návrh druhového složení byl připraven ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě tak, aby splnil stanovený záměr inovativního projektu, tj. vytvořit druhově rozdílná společenstva dřevin, která by odpovídala stanovištním podmínkám na daných lokalitách.

Dalším záměrem projektu je vytvořit víceúrovňový porost dřevin, který bude maximalizovat záchyt pevných částic v ovzduší. Použity budou vzrostlé stromy s vytvořenou korunou a také vícekmeny zavětvené již od země doplněné o keřové patro. Vytvořením rozdílného typu společenstev bude možné sledovat rozdílnou kvalitu jak funkčnosti záchytu, tak reakce na experimentální zálivku vyvinutou vědci z Univerzity Palackého v Olomouci, která odolnost rostlin ještě podpoří.

Celkové náklady na realizaci projektu včetně následné 5-ti leté péče činí 5,9 mil. Kč vč. DPH, z čehož 80% dotace z EU ze způsobilých výdajů činí cca 3,76 mil. Kč. Výběrovým řízením byly odhadované náklady sníženy z původních 12,9 mil Kč s DPH o 55 %.

Navrhovaný plán výsadby v lokalitě Radvanice a Bartovice