Databáze může městům pomoci s výběrem vhodných rostlin pro výsadbu

10. 12. 2020

Řešitelé z Fyzikálního ústavu Slezské Univerzity v Opavě vytvořili pracovní verzi databáze rostlin s prokazatelným vlivem na snížení znečištění ovzduší. Databáze, která bude v průběhu řešení projektu dále upravována a rozšiřována, obsahuje v současné době 188 druhů dřevin běžně se vyskytujících v evropských podmínkách. Tato databáze může městům a obcím pomoci s výběrem rostlin nejvhodnějších pro výsadbu v emisemi zatíženém prostředí.

Každý z řádků v databázi odpovídá jednomu druhu dřeviny. Rostliny jsou dále seřazeny do kategorií, a to na základě taxonomických a morfologických charakteristik, schopnosti zachytávat znečišťující látky a odolnosti vůči jejich působení. Taxonomické charakteristiky, které dřevinu zařazují do biologického systému, tvoří kategorie čeleď, řád, třída a druh. Do morfologie spadají kategorie opadavost, distribuce rozmnožovacích orgánů, snubnost, stínsnášenlivost, věk dožití a rok začátku plodnosti. U každé rostliny lze také určit, zda patří mezi dřeviny odolné vůči imisím.

Díky překryvům kategorií v databázi může uživatel posoudit, jak jsou si různé druhy dřevin podobné z hlediska nároků na vlastnosti růstového prostředí a schopnosti snášet průmyslovou zátěž. Uživatel databáze může navrhovat směsi dřevin s podobnými charakteristikami a vybírat takové rostliny, které jsou s ohledem na znečištění ovzduší nejvhodnější pro výsadbu v konkrétním městě či obci. Databáze tak nebude sloužit pouze pro účely projektu Clairo, ale mohou ji využít také správci zeleně v rámci rozhodovacího a plánovacího procesu.

Pracovní verze databáze bude v průběhu realizace projektu upravována, doplňována a rozšiřována o další informace a druhy dřevin včetně osvědčených příkladů a postupů z jiných měst. V tuto chvíli mohou uživatelé do databáze nahlédnout prostřednictvím aplikace Access a Excel, finální verze databáze pak bude uživatelům k dispozici na konci projektu.