Data-Zeleň-Know how

25. 4. 2019


CLAIRO Ostrava a pilotní výzkum

CLAIRO DATA

Jaká data budeme sbírat? Kdy? Jak data budeme zpracovávat?

V roce 2019 proběhne instalace první generace vysoce inovativních měřících senzorů, které umožní rychlé a přesné měření polutantů (PM10, PM2.5, oxidy dusíku, O3 atd.) bez složité analýzy látek v laboratoři. Měření proběhne s ohledem na klimatické podmínky v lokalitě zahrnující větrné proudění (rychlost a směr), teplotu, tlak, vlhkost a déšť. Naměřená a vyhodnocená data pak budou sloužit jako podklad pro plánování skladby a kompozice zeleně.

CLAIRO ZELEŇ

Jakou zeleň zvolíme? Jak posílíme odolnost zeleně?

Na základě vyhodnocených dat získaných z měřících senzorů bude proveden návrh skladby a rozmístění zeleně. Zeleň bude navržena tak, aby byly vysázeny druhy rostlin s potenciálem vyššího záchytu znečišťujících látek, které jsou zároveň vhodné pro danou oblast. Pro zvýšení odolnosti budou rostliny ošetřeny speciální zálivkou využívající fytohormony a biostimulanty.

CLAIRO KNOW-HOW

Je možné se setkat? Kdo nám poradí?  Jak budeme získané poznatky šířit?

Metody a zkušenosti získané během projektu umožní replikaci projektu v dalších městech. Šíření know-how bude umožněno díky databázi rostlin s prokazatelným vlivem na snížení polutantů v ovzduší. Další transfer znalostí a zkušeností bude umožněn hned na několika úrovních – budou probíhat jak školení expertů a zástupců měst, tak i průzkumy a semináře pro veřejnost.

PŘÍNOSY CLAIRO OSTRAVA

  • posílení spolupráce s místními univerzitami
  • zvýšení renomé města na mezinárodní úrovni
  • prestižní aktivita pro univerzity
  • zlepšení životního prostředí inovativním způsobem nad rámec standardních povinností
  • výsadba kvalitní zeleně s inovativní péčí
  • návod a podmínky na účinné využití zeleně jako filtru znečištění ve městech