Měření odstartováno!

16. 9. 2019

Měřící přístroje byly instalovány a tímto krokem se zahájila první významná fáze projektu. VŠB – Technická univerzita Ostrava umístila do oblasti poblíž hutnického areálu měřící přístroje nové generace, které umožní sledovat naměřené koncentrace znečisťujících látek v ovzduší, především benzo(a)pyrenu, on-line bez potřeby provádění dalších složitých analýz v laboratoři, a to je oproti standardnímu procesu měření velký pokrok kupředu.

Senzorické jednotky byly upevněny na ocelové tyče do výšky 4 metrů a díky napájení ze solárních panelů jsou energeticky soběstačné. Výběr monitorovaných látek souvisí s všeobecně diskutovaným znečištěním ostravského ovzduší. Měřící přístroje sledují vývoj koncentrací suspendovaných částic (aerosolu) ve frakcích PM1, PM2.5 a PM10, dále NO2, O3 a organických látek typu VOC (těkavé organické látky) a PAU (polycyklické aromatické uhlovodíky). Každých 5 minut se naměřené koncentrace odešlou na centrální stanici v areálu technické univerzity. Neboť vzniklá databáze bude obsahovat tisíce řádků, pro zpracování dat se využije kapacity superpočítače z národního superpočítačového centra IT4Innovations. Důležité je také kontrolní měření v počáteční fázi ověřující správnost údajů – to zajistí laboratoře Institutu enviromentálních technologií (IET).

Inovativní senzory umožní získat důležité údaje o vývoji koncentrací monitorovaných látek za téměř 8 let, protože budou v lokalitě umístěny před, při i po výsadbě nové zeleně. Výsadba zeleně tvoří další dílčí část projektu, a protože k ní dojde až v březnu 2021, získá se dostatek času na sběr a analýzu dat napříč všemi ročními obdobími a za odlišných klimatických podmínek, což bude zásadní pro vytvoření struktury a kompozice výsadby.

Díky přesnému měření bude možné za odborného dohledu Slezské univerzity v Opavě vybrat rostliny nejvhodnější pro městskou výsadbu s ohledem na jejich schopnost pohlcovat škodliviny z ovzduší a nejen to, rovněž jejich rozmístění v městském prostředí může ovlivnit, zda zeleň funguje jako přirozená filtrace vzduchu nebo nikoliv, například v případě tzv. tepelných ostrovů.  Vědci z Univerzity Palackého v Olomouci jsou přesvědčeni o tom, že pokud se zeleň s vysokou schopností záchytu škodlivin v ovzduší ošetří speciální zálivkou, její odolnost a absorpce se znásobí.

More information in English.