Co jsme již udělali?

9. 5. 2019

Projekt Clairo Ostrava byl zahájen v listopadu 2018. Během následujících šesti měsíců iniciační fáze projektu došlo na straně projektových partnerů k realizaci přípravných aktivit. Na konci roku 2018 navštívil tým expertů složený ze zástupců VŠB, UPOL a SUO vybranou lokalitu a zmapoval zeleň vyskytující se v oblasti tvořenou zejména jehličnany a náletovými dřevinami. Zároveň tým provedl sběr a analýzu vzorků rostlin. Důvodem bylo podchycení zeleně v původním stavu.

Další přípravné aktivity byly realizovány Institutem environmentálních technologií VŠB, který se v projektu zaměřuje na senzorovou měřící techniku umožňující sledovat kvalitu ovzduší online přímo mezi zelení. Během šestiměsíční iniciační fáze vytvořil pracovní analytický tým VŠB rešerši vhodných metod měření znečisťujících látek v ovzduší. Zároveň definoval požadavky na senzorovou techniku, přenosy dat a hodnocení naměřených koncentrací. Proběhlo také několik technických jednání zaměřených na umístění a způsob instalace senzorů včetně jejich napájení. Senzory budou využívat solární energii a budou umístěny na vytipovaných místech na tyčích s betonovým základem.

Univerzita Palackého v Olomouci se v rámci iniciační fáze projektu věnovala přípravě stimulujících látek na míru rostlinným druhům a podmínkám, ve kterých se nacházejí. Díky speciálně vytvořené zálivce obsahující biostimulanty a fytohormony dokážou rostliny čelit takovým stresovým faktorům, jako je například sucho, zasolení půdy či vysoké koncentrace těžkých kovů.

Pracovníci Slezské Univerzity v Opavě se během iniciační fáze věnovali analýze vlivu zeleně na disperzi a depoziční tok látek znečišťujících ovzduší. Současně univerzita připravovala podklady pro založení online databáze rostlin.

Úlohou Regionálního sdružení územní spolupráce Těšínské Slezsko a SOBIC bylo během iniciační fáze připravit podklady k prvnímu marketingovému průzkumu, který bude mít jak informační, tak propagační formu. První průzkum bude probíhat od září do prosince roku 2019. Jeho součástí nebude pouze dotazník, ale bude také obsahovat informace o vlivech znečištění ovzduší. Účastníci průzkumu budou mít mimo jiné možnost diskutovat, jak mohou k lepší kvalitě ovzduší přispět osobně.

Posledním partnerem projektu Clairo je Moravskoslezský kraj, který v období iniciační fáze projektu realizoval intenzivní jednání týkající se způsobu vyplacení dotace jednotlivým partnerům pokrývající jejich podíl spolufinancování. Dále také probíhala jednání k připomínkování Dohody o partnerské spolupráci, kdy následně rada kraje dne 26. 3. 2019 rozhodla o uzavření této dohody. V současné době probíhají interní konzultace týkající se výběru měst pro pilotní měření.