Kdo je součástí projektu?

9. 5. 2019

CLAIRO  Ostrava je pilotní výzkumný projekt řešený týmem odborníků z několika institucí a subjektů. O které jde?

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava je hlavním partnerem projektu – je zodpovědné za jeho realizaci a současně koordinuje a kontroluje ostatní projektové partnery. Město se na projektu podílí hlavně výsadbou zeleně; ta bude vysázena na základě výsledků měření stavu ovzduší a její kompozice a skladba bude navržena dle výsledků výzkumu. Mezi další úkoly města patří následná péče o zeleň, šíření získaného know-how a propagace projektu.

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj (MSK) se na projektu podílí zejména spolufinancováním a výběrem měst v regionu vhodných pro transfer zjištěných poznatků.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Hlavním úkolem Vysoké školy báňské – Technické univerzity (VŠB – TUO) je zajištění měření znečišťujících látek v ovzduší za pomocí inovativních měřících přístrojů. Naměřená a vyhodnocená data budou sloužit jako podklad pro plánování skladby a kompozice zeleně. Stejný postup měření a vyhodnocení dat bude univerzita aplikovat i v dalších pilotních městech v regionu. Univerzita současně zodpovídá za zaškolení expertů.

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita (SUO) se na projektu podílí návrhem struktury a skladby výsadby zeleně. Součástí jejího výzkumu je vytvoření on-line databáze rostlin s potenciálem vyššího záchytu znečišťujících látek. Dalším z jejich úkolů je vyškolení expertů, kteří budou získané know-how předávat vybraným městům v regionu.

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL) se v projektu zaměřuje na vytvoření inovativní zálivky obsahující fytohormony a biostimulanty, která zvyšuje odolnost rostlin a má pozitivní vliv na absorpci polutantů.

SOBIC

Smart & Open Base for Innovations in European Cities and Regions (SOBIC) funguje jako organizace propojující veřejnou správu, univerzity, firmy a veřejnost. Jejím hlavním úkolem v projektu je realizace průzkumu veřejného mínění a zapojení obyvatel Ostravy prostřednictvím seminářů a informačních akcí.

Regionální sdružení územní spolupráce Těšínské Slezsko

Regionální sdružení územní spolupráce Těšínské Slezsko (RSTS) se ve spolupráci se SOBIC podílí na organizaci informačních akcí a zapojování veřejnosti jak na české, tak na polské straně Slezska.