Z jakých aktivit se projekt skládá?

9. 5. 2019

Projekt Clairo je rozdělen do tří vzájemně provázaných fází. První fáze projektu využije pokročilé a inovativní výpočty na záchyt nečistot. V srpnu 2019 proběhne v místě výsadby zeleně instalace první generace vysoce inovativních měřících senzorů, které umožní rychlé a přesné měření škodlivin bez složité analýzy látek v laboratoři.

Měřící senzory budou umístěny ve výšce 3–8 metrů na tyčích s betonovým základem a budou napájeny solárním panelem. Jejich primárním úkolem bude měřit koncentrace prachových částic a dalších škodlivých látek v ovzduší, a to s ohledem na klimatické podmínky v lokalitě zahrnující rychlost a směr větrného proudění, teplotu, tlak, vlhkost a déšť. Měřené látky budou představovat suspendované prachové částice o velikosti 1, 2.5 a 10 um, NO2, O3, benzen a benzo(a)pyren. Protože senzory budou poskytovat velmi rychlé měření v řádu několika minut, bude možné jejich výsledky sledovat online na stránkách projektu Clairo. Naměřená a vyhodnocená data a pak umožní posoudit, jak funguje zelená bariéra, zda jsou některé stromy pro účel absorpce škodlivin lepší a jestli jejich schopnost zachytávat škodliviny ovlivňuje speciální zálivka.

Druhá fáze umožní na základě vyhodnocených dat získaných z měřících senzorů provedení návrhu skladby a rozmístění nové zeleně. Zeleň bude navržena tak, aby byly vysázeny druhy rostlin s potenciálem vyššího záchytu znečišťujících látek, které jsou zároveň vhodné pro danou oblast. Pro zvýšení jejich odolnosti budou rostliny ošetřeny speciální zálivkou využívající fytohormony a biostimulanty. Stromy totiž budou muset čelit mnoha zátěžím tamního životního prostředí a speciálně připravené látky jim pomohou tyto obtíže překonat. Rostliny tak dokážou čelit takovým stresovým faktorům jako je sucho, zasolení půdy nebo vysoké koncentrace těžkých kovů.

Díky metodám a zkušenostem získaných během projektu bude v třetí fázi umožněno rozšíření projektu i do dalších měst v regionu. Předávání know-how bude umožněno díky databázi rostlin s prokazatelným vlivem na snížení znečišťujících látek v ovzduší. Další přenos znalostí a zkušeností bude umožněn díky průzkumům veřejného mínění, které budou mít jak vzdělávací, tak prezentační rozměr. Průzkumy budou probíhat od září do prosince roku 2019 a další na přelomu roku 2020 – 2021. Jejich součástí nebude pouze dotazník, ale také informace o znečištění ovzduší. Dotazník bude v elektronické podobě využit i během dalších aktivit projektu, například při školení expertů a zástupců měst.