Databáze rostlin
Reference
Legenda
Příklady
Databáze
Úvod

O databázi rostlin

Znalostní báze byla sestavena jako matice kategorizovaných ekologických charakteristik druhů dřevin pěstovaných ve středoevropských podmínkách. Jednotlivé atributy byly shromážděny z taxonomických, morfologických a ekologických charakteristik dřevin. Výběr atributů byl proveden tak, aby kombinace vlastností stanoviště současně ukazovala kombinaci růstových nároků dřevin při návrhu multifunkčních směsí. Taxonomie byla definována zařazením do vyšších systematických jednotek čeledi, řádu a oddělení. Morfologie byla definována opadavostí, distribucí rozmnožovacích orgánů, snubností, stínsnášenlivostí, věkem dožití a rokem začátku plodnosti. Ekologie byla definována pomocí biogeografie a odolnosti vůči znečištění. Biogeografické charakteristiky byly rozděleny na individuální a typologické. Znaky individuální biogeografie byly zjednodušeny na příslušnost dřeviny do fytogeografické oblasti. Typologická biogeografie dřevin byla popsána pomocí optimálního výskytu v klimatickém pásmu, georeliéfu, optimální půdní úživnosti a vláhy. Odolnost dřevin byla zjednodušena na klasifikaci míry snášenlivosti zátěže depozice síry a dusíku, troposférického O3 a pevných prachových částic.
Autorský kolektiv:
Miloš Zapletal, Pavel Samec, Martin Polášek, Pavlína Víchová
Slezská univerzita v Opavě