Databáze rostlin
Reference
Legenda
Příklady
Databáze
Úvod

Příklady dobré praxe

Příklady uplatnění multifunkčního ozeleňování městského prostředí jsou sestaveny z případových a hodnotících studií. Hodnotící studie se zabývají na jedné straně efektivním plánováním ozeleňování, na druhé straně metodami monitoringu vývoje zeleně. Vybrané případové studie ukazují výsledky konkrétních projektů ve městech, které zohledňují strukturu, prostorové uspořádání a funkce zeleně v oblasti zlepšení kvality ovzduší a adaptace na klimatickou změnu.
Air pollution removal by urban green in Milan town centre results from model estimations and air quality measurements Air Quality Effects of Urban Trees and Parks Assessing street-level urban greenery using Google Street Viewand a modified green view index Barcelona, a city committed to Nature and Biodiversity Building a Green Infrastructure for Europe City green: innovative green infrastructure solutions for downtowns and infill locations City of Camden Green Infrastructure Design Classifying and valuing ecosystem services for urban planning Functional traits of urban trees: air pollution mitigation potential Green Infrastructure: Sustainable Solutions in 11 Cities across the United States Health Benefits: Mitigating Air Pollution and Improving Urban Microclimate Hodnocení přízemního ozonu ve vztahu k muzejním sbírkovým předmětům, lidské populaci a vegetaci i-Tree Metodika pro kvantifikaci efektu výsadeb vegetačních bariér na snížení koncentrací suspendovaných částic Modeled PM2.5 removal by trees in ten U.S. cities and associated health effects Modeling air pollutant removal, carbon storage, and CO2 sequestration potential of urban forests in Scotlandville, Louisiana, USA Review on urban vegetation and article air pollution — Deposition and dispersion Stuttgart: combating the heat island effect and poor air quality with green ventilation corridors The impact of green space on heat and air pollution in urban communities Urban ecosystem services: tree diversity and stability of tropospheric ozone removal
Městský projekt
Health Benefits: Mitigating Air Pollution and Improving Urban Microclimate
Brusel, 2016
Přínosy pro zdraví: zmírnění znečištěná vzduchu a zlepšování mikroklima ve městech
Dr. Konar Mutafoglu
What are the health and social benefits from protected areas and wider green infrastructure in terms of air pollution and heat stress?
Are there any good examples of these benefits (and their values) across Europe?
Who has driven this practice? What tools and measures have enabled progress?
To what extent are the experiences replicable and transferable across issues and across Europe?
Jaké jsou zdravotní a sociální výhody chráněných oblastí a širší zelené infrastruktury z hlediska znečištění ovzduší a tepelného stresu?
Existují v Evropě příklady těchto výhod a jejich hodnot?
Kdo řeší dobré příklady v praxi? Jaké nástroje a opatření umožňují pokrok?
Do jaké míry jsou zkušenosti replikovatelné a přenositelné napříč po celé Evropě?
Městský projekt
Barcelona, a city committed to Nature and Biodiversity
Barcelona, 2016
Barcelona, město oddané přírodě a biologické rozmanitosti
Laura Zapata González
Management and maintenance incorporates good practices considering biodiversity, Including shrubs and dry herbaceous layers, Less pruning, more bio mass in street-trees, Achieve a more abundant, mature and stratified vegetation, Improve habitats in parks and gardens introducing species to attract native fauna (pollinators, birds).
Řízení a udržování zahrnuje osvědčené postupy dobré praxe s ohledem na biologickou rozmanitost, včetně keřů a suchých bylinných vrstev. Méně prořezávání, více biomasy v pouličních stromech. Dosažení hojnější, zralé a stratifikované vegetace. Zlepšení stanovišť v parcích a zahradách zaváděním druhů, které přitahují původní faunu (opylovače, ptáky).
Městský projekt
Stuttgart: combating the heat island effect and poor air quality with green ventilation corridors
Stuttgart, 2016
Stuttgart: boj proti efektu tepelného ostrova a špatné kvalitě ovzduší prostřednictvím zelených ventilačních koridorů
Dr. Ulrich Reuter
Stuttgart’s location in a valley basin, its mild climate, low wind speeds, industrial activity and high volume of traffic has made it susceptible to poor air quality. Development on the valley slopes has prevented air from moving through the city, which worsens the air quality and contributes to the urban heat island effect. A Climate Atlas was developed for the Stuttgart region, presenting the distribution of temperature and cold air flows according to the city’s topography and land use. Based on this information, a number of planning and zoning regulations are recommended that also aim to preserve and increase open space in densely built-up areas.
Poloha Stuttgartu ležícího v údolí s mírným podnebí, nízkou rychlostí větru, průmyslovou činností a vysokou intenzitou dopravy způsobily, že je náchylná ke špatné kvalitě ovzduší. Kopce zabraňují prodění větru do údolí města, což zhoršuje kvalitu vzduchu a přispívá k efektu městského tepelného ostrova. Pro region Stuttgart byl vyvinut klimatický atlas, který prezentuje distribuci teploty a proudění studeného vzduchu podle topografie města a využití půdy. Na základě těchto informací se doporučuje řada regulačních a územních předpisů, jejichž cílem je také zachování a zvětšení otevřeného prostoru v hustě zastavěných oblastech.
Odborná studie
Urban ecosystem services: tree diversity and stability of tropospheric ozone removal
EU, 2012
Služby městských ekosystémů: rozmanitost stromů a stabilita odstraňování troposférického ozonu
Manes, Fausto & Incerti, Guido & Salvatori, Elisabetta & Vitale, Marcello & Ricotta, Carlo & Costanza, Robert
Urban forests provide important ecosystem services, such as urban air quality improvement by removing pollutants. While robust evidence exists that plant physiology, abundance, and distribution within cities are basic parameters affecting the magnitude and efficiency of air pollution removal, little is known about effects of plant diversity on the stability of this ecosystem service. Here, by means of a spatial analysis integrating system dynamic modeling and geostatistics, we assessed the effects of tree diversity on the removal of tropospheric ozone (O3) in Rome, Italy, in two years (2003 and 2004) that were very different for climatic conditions and ozone levels. Different tree functional groups showed complementary uptake patterns, related to tree physiology and phenology, maintaining a stable community function across different climatic conditions. Our results, although depending on the city-specific conditions of the studied area, suggest a higher function stability at increasing diversity levels in urban ecosystems. In Rome, such ecosystem services, based on published unitary costs of externalities and of mortality associated with O3, can be prudently valued to roughly US$2 and $3 million/year, respectively. © 2012 by the Ecological Society of America.
Městské lesy poskytují důležité ekosystémové služby, jako je zlepšování kvality ovzduší ve městech odstraňováním znečišťujících látek. Přestože existují spolehlivé důkazy o tom, že fyziologie rostlin, hojnost a distribuce ve městech jsou základními parametry ovlivňujícími rozsah a účinnost odstraňování znečištění ovzduší, o účincích rozmanitosti rostlin na stabilitu této ekosystémové služby je známo jen málo. Zde jsme pomocí prostorové analýzy integrující dynamické modelování systému a geostatistiku hodnotili účinky rozmanitosti stromů na odstraňování troposférického ozonu (O3) v Římě v Itálii za dva roky (2003 a 2004), které se velmi lišily ve vazbě na klimatické podmínky a hladiny ozonu. Různé funkční skupiny stromů vykazovaly doplňkové vzorce příjmu, související s fyziologií stromů a fenologií, udržující stabilní komunitní funkci v různých klimatických podmínkách. Naše výsledky, i když v závislosti na specifických podmínkách studované oblasti města, naznačují vyšší funkční stabilitu při zvyšování úrovní rozmanitosti v městských ekosystémech. V Římě lze takové ekosystémové služby na základě zveřejněných jednotkových nákladů na externality a úmrtnost spojenou s O3 obezřetně ocenit na zhruba 2 USD, respektive 3 miliony USD ročně. © 2012 Ekologická společnost Ameriky.
Odborná studie
Classifying and valuing ecosystem services for urban planning
Spain, 2013
Klasifikace a hodnocení ekosystémových služeb pro městské plánování
Erik Gómez-Baggethun, David N. Barton
While technological progress has fostered the conception of an urban society that is increasingly decoupled from ecosystems, demands on natural capital and ecosystem services keep increasing steadily in our urbanized planet. Decoupling of cities from ecological systems can only occur locally and partially, thanks to the appropriation of vast areas of ecosystem services provision beyond the city boundaries. Conserving and restoring ecosystem services in urban areas can reduce the ecological footprints and the ecological debts of cities while enhancing resilience, health, and quality of life for their inhabitants. In this paper we synthesize knowledge and methods to classify and value ecosystem services for urban planning. First, we categorize important ecosystem services and disservices in urban areas. Second, we describe valuation languages (economic costs, socio‐cultural values, resilience) that capture distinct value dimensions of urban ecosystem services. Third, we identify analytical challenges for valuation to inform urban planning in the face of high heterogeneity and fragmentation characterizing urban ecosystems. The paper discusses various ways through which urban ecosystems services can enhance resilience and quality of life in cities and identifies a range of economic costs and socio‐cultural impacts that can derive from their loss. We conclude by identifying knowledge gaps and challenges for the research agenda on ecosystem services provided in urban areas.
Zatímco technologický pokrok podpořit koncepci městské společnosti, která stále více odděluje od ekosystémů, požadavky na přírodní kapitál a ekosystémové služby se neustále zvyšují na naši urbanizované planetě. K oddělení městských ekologických systémů může být přijato pouze v několika místech a současně, a to díky přivlastnění rozsáhlých oblastí poskytujících ekosystémové služby za hranicemi města. Zachování a obnova ekosystémových služeb v městských oblastech může snížit ekologickou stopu a ekologické dluhy měst a zároveň zvýšit odolnost, zdraví a kvalitu života jejich obyvatel. V tomto dokumentu syntetizujeme znalosti a metody pro klasifikaci a oceňování ekosystémových služeb pro městské plánování. Nejprve kategorizujeme důležité ekosystémové služby a poškození v městských oblastech. Zadruhé popisujeme oceňovací způsoby (ekonomické náklady, sociokulturní hodnoty, odolnost), které zachycují další hodnotové dimenze městských ekosystémových služeb. Za třetí, identifikujeme analytické příležitosti/výzvy pro oceňování, informujeme městské plánování tváří v tvář vysoké heterogenitě a fragmentaci charakterizující městské ekosystémy. Příspěvek pojednává o různých způsobech, které služby městských ekosystémů mohou zvyšovat odolnost a kvalitu života ve městech, identifikovat řadu ekonomických nákladů a sociokulturních dopadů, které mohou vést k jejich ztrátám. Na závěr identifikujeme mezery ve znalostech a výzvách pro agendu výzkumu ekosystémových služeb poskytovaných v městských oblastech.
Odborná studie
City green: innovative green infrastructure solutions for downtowns and infill locations
USA, 2016
Městská zeleň: inovativní zelená infrastrukturální řešení pro města a výplňová místa
Lisa Hair, Melissa Kramer
Communities of all sizes and in all climates are using green infrastructure to manage stormwater where it falls using the natural processes associated with soils and vegetation to capture, slow down, and filter runoff, often allowing it to recharge ground water. Green infrastructure manages stormwater to control flooding from small storms and improve water quality and offers a wide range of other environmental, economic, public health, and social benefits. This publication is those who help shape redevelopment projects in downtowns and infill locations where development has already occurred. It provides inspiration and helps identify successful strategies and lessons learned for overcoming common barriers to using green infrastructure in these contexts.
Společenstva všech velikostí a ve všech podnebích využívají zelenou infrastrukturu k řízení dešťové vody tam, kde klesá pomocí přírodních procesů spojených s půdami a vegetací, k zachycení, zpomalení a filtraci odtoku, což jí často umožňuje doplňovat podzemní vodu. Zelená infrastruktura spravuje dešťovou vodu, aby kontrolovala záplavy způsobené malými bouřkami a zlepšovala kvalitu vody, a nabízí celou řadu dalších environmentálních, ekonomických, zdravotních a sociálních výhod. Tato publikace je určena těm, kteří pomáhají utvářet projekty přestavby v centrech a lokalitách, kde již k rozvoji došlo. Poskytuje inspiraci a pomáhá identifikovat úspěšné strategie a zkušenosti získané při překonávání běžných překážek při používání zelené infrastruktury v těchto kontextech.
Městský projekt
i-Tree
World, 2000
i-strom
cooperative initiative
i-Tree is a state-of-the-art, peer-reviewed software suite from the USDA Forest Service that provides urban and community forestry analysis and benefits assessment tools. The i-Tree tools help communities of all sizes to strengthen their urban forest management and advocacy efforts by quantifying the environmental services that trees provide and assessing the structure of the urban forest.

i-Tree has been used by communities, non-profit organizations, consultants, volunteers, and students to report on the urban forest at all scales from individual trees to parcels, neighborhoods, cities, and entire states. By understanding the local, tangible ecosystem services that trees provide, i-Tree users can link urban forest management activities with environmental quality and community livability. Whether your interest is a single tree or an entire forest, i-Tree provides baseline data that you can use to demonstrate value and set priorities for more effective decision-making.

Developed by USDA Forest Service and numerous cooperators, i-Tree is in the public domain and available by request through the i-Tree website (www.itreetools.org). The Forest Service, Davey Tree Expert Company, the Arbor Day Foundation, Society of Municipal Arborists, the International Society of Arboriculture, and Casey Trees have entered into a cooperative partnership to further develop, disseminate, and provide technical support for the suite.

i-Tree je nejmodernější, recenzovaná softwarová sada od USDA Forest Service, která poskytuje městské a komunální lesnické analýzy a nástroje pro hodnocení výhod. Nástroje i-Tree pomáhají komunitám všech velikostí posílit jejich úsilí v oblasti správy a prosazování městských lesů vyčíslením environmentálních služeb, které stromy poskytují, a hodnocením struktury městských lesů.

Komunitu i-Tree využívají komunity, neziskové organizace, konzultanti, dobrovolníci a studenti k podávání zpráv o městských lesích ve všech měřítcích od jednotlivých stromů po pozemky, sousedství, města a celé státy. Pochopením místních, hmatatelných ekosystémových služeb, které stromy poskytují, mohou uživatelé i-Tree propojit činnosti správy městských lesů s kvalitou životního prostředí a životaschopností komunity. Ať už je vaším zájmem jeden strom nebo celý les, i-Tree poskytuje základní data, která můžete použít k prokázání hodnoty a stanovení priorit pro efektivnější rozhodování.

I-Tree, vyvinutý společností USDA Forest Service a řadou spolupracovníků, je veřejnou doménou a je k dispozici na vyžádání prostřednictvím webových stránek i-Tree (www.itreetools.org). Forest Service, Davey Tree Expert Company, Arbor Day Foundation, Society of Municipal Arborists, the International Society of Arboriculture a Casey Trees uzavřely kooperativní partnerství za účelem dalšího rozvoje, šíření a poskytování technické podpory pro sadu.

Odborná studie
Review on urban vegetation and article air pollution — Deposition and dispersion
Sweden, 2015
Přehled o městské vegetaci a znečištění ovzduší — Usazování a rozptyl
Sara Janhall
Urban vegetation affects air quality through influencing pollutant deposition and dispersion. Both processes are described by many existing models and experiments, on-site and in wind tunnels, focussing e.g. on urban street canyons and crossings or vegetation barriers adjacent to traffic sources. There is an urgent need for well-structured experimental data, including detailed empirical descriptions of parameters that are not the explicit focus of the study.

This review revealed that design and choice of urban vegetation is crucial when using vegetation as an ecosystem service for air quality improvements. The reduced mixing in trafficked street canyons on adding large trees increases local air pollution levels, while low vegetation close to sources can improve air quality by increasing deposition. Filtration vegetation barriers have to be dense enough to offer large deposition surface area and porous enough to allow penetration, instead of deflection of the air stream above the barrier. The choice between tall or short and dense or sparse vegetation determines the effect on air pollution from different sources and different particle sizes.

Městská vegetace ovlivňuje kvalitu ovzduší prostřednictvím ovlivňování depozice a rozptylu znečišťujících látek. Oba procesy jsou popsány mnoha stávajícími modely a experimenty zaměřenými na místě a v aerodynamických tunelech např. na městských uličních koridorech a přechodech nebo vegetačních zábranách sousedících se zdroji dopravy. Tady je naléhavá potřeba dobře strukturovaných experimentálních dat, včetně podrobných empirických popisů parametrů které nejsou explicitním zaměřením studie.

Tato recenze odhalila, že design a výběr městské vegetace je zásadní při použití vegetace jako ekosystémové služby pro zlepšení kvality ovzduší. Snížené míšení s přidáním velkých stromů v dopravně vytížených koridorech zvyšuje místní úroveň znečištění ovzduší, zatímco nízká vegetace v blízkosti zdrojů může zlepšit kvalitu ovzduší díky zvýšené depozici. Filtrační vegetační bariéry musí být dostatečně husté, aby nabízely velké depoziční povrchy a byly dostatečně porézní, aby umožnily penertaci, místo vychýlení proudu vzduchu nad bariérou. Účinek záchytu znečištěného ovzduší z různých zdrojů a různých velikostí částic určuje volba mezi vysokou nebo krátkou a hustou nebo řídkou vegetací.

Praktická realizace
City of Camden Green Infrastructure Design
USA,2012
Design zelené infrastruktury města Camden
Maureen Krudner, Tamara Mittman, Christopher Kloss
In 2011, the Camden SMART Initiative was formed to develop a comprehensive network of green and grey infrastructure programs and projects as a means to alleviate recurring flooding events, improve water quality, and restore and revitalize the City’s neighborhoods. Formed as a public-private collaboration, its members include the City of Camden, Cooper’s Ferry Partnership, the Camden County Municipal Utilities Authority, the Rutgers Cooperative Extension Water Resources Program, the New Jersey Tree Foundation, and the New Jersey Department of Environmental Protection.

With Camden’s future tied to the environmental and economic health of the region, sustainability is a fundamental component of the city’s revitalization strategy. The Camden SMART Initiative has taken the lead on implementing numerous green infrastructure projects that serve to improve the City’s overall sustainability by: improving air, water, and climate quality; preventing neighborhood flooding and reducing combined sewer overflows; developing environmental policy; creating sustainable green jobs; adding recreational amenities and open space; providing economic development opportunities; beautifying neighborhoods; and increasing property values. This handbook is intended to further Camden SMART’s effort by providing residents, builders, city and county staff, and other interested groups with practical, state-of-the-art information on integrating low impact development design strategies and green infrastructure practices within the City of Camden.

This green infrastructure handbook is broken down as follows. Section One defines green infrastructure and identifies the multiple benefits it proves, while Section Two provides examples of green stormwater infrastructure tools - from the rooftop to the street - that are applicable to the City of Camden. Section Three shows how these tools can be used within new development and retrofit projects within the City of Camden.

This plan has been prepared under the guidance of the Cooper’s Ferry Partnership as part of the US EPA Green Infrastructure Community Partnership for targeted technical assistance.

„V roce 2011 byla vytvořena iniciativa Camden SMART Initiative s cílem vyvinout komplexní síť zelených a šedých programů a projektů infrastruktury jako prostředek ke zmírnění opakujících se povodňových událostí, zlepšení kvality vody a obnovení a revitalizace městských čtvrtí. Založeno formou spolupráce veřejného a soukromé sektoru, jejíž členy jsou město Camden, Cooper's Ferry Partnership, Camden County Municipal Utilities Authority, Rutgers Cooperative Extension Water Resources Program, New Jersey Tree Foundation a odbor na ochranu životního prostředí města New Jersey.

Vzhledem k tomu, že budoucnost města Camden je spojena s environmentálním a ekonomickým zdravím regionu, je udržitelnost základní součástí revitalizační strategie města. Camdenská iniciativa SMART se ujala vedení při realizaci mnoha projektů zelené infrastruktury, které slouží ke zlepšení celkové udržitelnosti města: zlepšením kvality ovzduší, vody a podnebí; prevence záplav sousedství a omezení kombinovaných přetečení kanalizace; rozvoj politiky v oblasti životního prostředí; vytváření udržitelných zelených pracovních míst; doplnění rekreační vybavenosti a otevřeného prostoru; poskytování příležitostí k hospodářskému rozvoji; zkrášlování čtvrtí; a zvyšování hodnot nemovitostí. Účelem této příručky je podpořit úsilí společnosti Camden SMART tím, že poskytne obyvatelům, stavitelům, zaměstnancům měst a krajů a dalším zainteresovaným skupinám praktické, nejmodernější informace o integraci strategií rozvoje s nízkým dopadem a postupy zelené infrastruktury ve městě Camden.

Tato příručka zelené infrastruktury je rozdělena následovně. První část definuje zelenou infrastrukturu a identifikuje několik prokazatelných výhod, zatímco druhá část poskytuje příklady nástrojů infrastruktury zelené dešťové vody — od střechy po ulici —, které jsou použitelné pro město Camden. Třetí část ukazuje, jak lze tyto nástroje použít v rámci nových projektů rozvoje a modernizace ve městě Camden. Tento plán byl připraven pod vedením Cooper's Ferry Partnership jako součást partnerství EPA Green Infrastructure Community pro cílenou technickou pomoc.

Praktická realizace
Building a Green Infrastructure for Europe
EU, 2000
Budování zelené infrastruktury pro Evropu
European Commission
Investing into green infrastructure makes sound economic sense — a single area of land can offer multiple benefits, provided its ecosystems are in a healthy condition. Such healthy ecosystems, which are powered by the diversity of life within them, provide society with a stream of valuable, economically important goods and services such as clean water and air, carbon storage, pollination, etc. They also play a central role in fighting climate change impacts by protecting against floods and other environmental disasters. This report introduces the general concept of green infrastructure and explains its relationship to Natura 2000, the EU-wide network of protected areas spanning all 28 EU countries. The report also presents a number of case studies and outlines the EU`s Green Infrastructure Strategy.
Investice do zelené infrastruktury má zdravý ekonomický smysl — jediná oblast půdy může nabídnout řadu výhod, pokud jsou její ekosystémy ve zdravém stavu. Takové zdravé ekosystémy, které jsou poháněny rozmanitostí života v nich, poskytují společnosti proud hodnotného, ekonomicky důležitého zboží a služeb, jako je čistá voda a vzduch, ukládání uhlíku, opylování atd. Hrají také ústřední roli v boji s dopady na změnu klimatu, ochranou před povodněmi a jinými ekologickými katastrofami. Tato zpráva představuje obecný koncept zelené infrastruktury a vysvětluje její vztah k síti Natura 2000, celoevropské síti chráněných oblastí zahrnující všech 28 zemí EU. Zpráva rovněž předkládá řadu případových studií a nastiňuje strategii zelené infrastruktury EU.
Praktická realizace
Green Infrastructure: Sustainable Solutions in 11 Cities across the United States
USA, 2000
Zelená infrastruktura: udržitelná řešení v 11 městech napříč Spojenými státy
Christopher Economides
The major cities demonstrate varying levels of effort in promoting green infrastructure. Leading cities such as Philadelphia and New York City have proven that sustainable practices produce both environmental and economic benefits. More recently, Chicago and Washington D.C. have introduced progressive green infrastructure plans. However, some of the largest cities across the US still rely almost exclusively on conventional grey infrastructure. As seen in the summary matrix in Table 1, cities such as Houston or San Antonio that receive high amounts of precipitation and have high potential for green infrastructure solutions are not using alternative green strategies. All cities assessed in this report have potential for growth and improvement concerning sustainable solutions. No US city is 100% proficient in the field of green infrastructure. For example, the overlap of multiple departments and programs can cause political noise, bureaucratic challenges, and undermine or obstruct progress. Establishing a common goal with quantitative defined objectives is a key first step towards developing successful green infrastructure projects. Annual reports are critical to conveying progress to local residents, and provide data for other municipal leaders to learn from successful strategies and initiatives. To be sure, the learning curve of understanding and implementing green infrastructure is still high, with significant advances in methods and management yet to come.
Hlavní města prokazují různé úrovně úsilí při podpoře zelené infrastruktury, města jako Filadelfie a New York prokázaly, že udržitelné postupy přinášejí environmentální a ekonomické výhody. Chicago a Washington DC mají progresivní plány zelené infrastruktury. Některá z největších měst USA se stále téměř výhradně spoléhají na konvenční šedou infrastrukturu. Jak je vidět v souhrnné matici v tabulce 1 města jako Houston nebo San Antonio, která přijímají velké množství srážek a mají vysoký potenciál pro řešení zelené infrastruktury, nepoužívají alternativní zelené strategie. Všechna města hodnocená v této zprávě mají potenciál růstu a zlepšování, pokud jde o udržitelnost řešení. Žádné americké město není v oblasti zelené infrastruktury stoprocentně zdatné. Stanovení společného cíle s kvantitativně definovanými cíli je klíčový první krok k rozvoji úspěšných projektů zelené infrastruktury. Výroční zprávy jsou rozhodující pro zprostředkování pokroku místním obyvatelům a poskytují údaje pro další představitelé obcí pro úspěšné strategie a iniciativy.
Odborná studie
Functional traits of urban trees: air pollution mitigation potential
Italy, 2016
Funkční vlastnosti městských stromů: potenciál zmírnění znečištění ovzduší
Grote, R., Samson, R., Alonso, R., Amorim, J. H., Cariñanos, P., Churkina, G., Fares, S., Thiec, D. L., Niinemets, Ü., Mikkelsen, T. N., Paoletti, E., Tiwary, A., & Calfapietra, C.
In an increasingly urbanized world, air pollution mitigation is considered one of most important issues in city planning. Urban trees help to improve air quality by facilitating widespread deposition of various gases and particles through the provision of large surface areas as well as through their influence on microclimate and air turbulence. However, many of these trees produce wind-dispersed pollen (a known allergen) and emit a range of gaseous substances that take part in photochemical reactions – all of which can negatively affect air quality. The degree to which these air-quality impacts are manifested depends on species-specific tree properties: that is, their “traits”. We summarize and discuss the current knowledge on how such traits affect urban air pollution. We also present aggregated traits of some of the most common tree species in Europe, which can be used as a decision-support tool for city planning and for improving urban air-quality models.
Ve stále více urbanizovaném světě je snižování znečištění ovzduší považováno za jednu z nejdůležitějších otázek při plánování měst. Městské stromy pomáhají zlepšovat kvalitu ovzduší tím, že snižují depozici různých plynů a částic poskytováním velkých povrchových ploch a také jejich vlivem na mikroklima a turbulence vzduchu. Mnoho z těchto stromů však produkuje pyl rozptýlený ve větru (známý alergen) a emituje řadu plynných látek, které se účastní fotochemických reakcí - všechny mohou negativně ovlivnit kvalitu ovzduší. Míra, do jaké se tyto dopady projevují na kvalitu ovzduší, závisí na atributech dřevin specifických pro daný druh: tj. na jejich „vlastnostech“. Shrneme a probereme současné poznatky o tom, jak tyto vlastnosti ovlivňují znečištění ovzduší ve městech. Představujeme také agregované vlastnosti některých z nejběžnějších druhů stromů v Evropě, které lze použít jako nástroj na podporu rozhodování při plánování měst a zlepšování modelů kvality ovzduší ve městě.
Odborná studie
Modeling air pollutant removal, carbon storage, and CO2 sequestration potential of urban forests in Scotlandville, Louisiana, USA
USA, 2016
Modelování odstraňování znečišťujících látek v ovzduší, ukládání uhlíku a potenciálu sekvestrace CO2 v městských lesích ve Scotlandville v Louisianě v USA
Ning, Z. H. & Chambers, R. & Abdollahi, K.
Understanding an urban forest’s structure, function, and value can promote management decisions that will improve environmental quality and human health. Using i-Tree Eco software and its sampling and data collection protocol, an assessment of the baseline condition, ecological function, and value of the urban forests in Scotlandville (Louisiana, USA) was conducted during 2014. A stratified (by land use type) random sample plot map of the town was generated. Data from 170 field plots located throughout Scotlandville were collected, including tree species, diameter at breast height, total tree height, height to live top, height to crown base, crown width, crown dieback, crown light exposure, percent impervious surface under the tree, and direction and distance to building. Data were then entered into i-Tree Eco v5.0 and analyzed. Modeling results indicated that there are a total of 31 species and an estimated 239,000 trees in Scotlandville with a tree canopy cover of 23.7 percent; the three most common species are Black willow (Salix nigra), Water oak (Quercus nigra), and American elm (Ulmus americana); the overall tree density is 77 trees per hectare and trees with diameters of more than 15 cm (6 inches) constitute 56.5% of the population. The model estimated that annually, the urban forests in Scotlandville remove 96 tons of air pollutants; gross sequestration is about 3,880 tons of carbon and net carbon sequestration is about 3,650 tons. Each year, trees in Scotlandville are estimated to store 88,700 tons of carbon, produce 9,720 tons of oxygen, reduce runoff by 121,200 m³, reduce energy-related costs by $324,000 USD, and provide an additional $52,595 in value by reducing the amount of carbon released by power plants (a reduction of 739 tons of carbon emissions). The structural value for Scotlandville community forest is estimated at $185 million and the annual ecological functional value is estimated at 9 million USD. These results provide baseline information for management recommendations to maximize the ecological benefits provided by trees.
Porozumění struktuře, funkci a hodnotě městského lesa může podpořit rozhodování o řízení, které zlepší kvalitu životního prostředí a lidského zdraví. Pomocí softwaru "i-Tree Eco" a jeho protokolu vzorkování a sběru dat bylo v průběhu roku 2014 provedeno posouzení základního stavu, ekologické funkce a hodnoty městských lesů ve Scotlandville (Louisiana, USA). Byla vytvořena stratifikovaná (podle typu využití půdy) náhodná ukázková mapa pozemku města. Byly shromážděny údaje ze 170 polních ploch rozmístěných po celém Scotlandville, včetně druhů stromů, průměru ve výšce prsou, celkové výšky stromu, výšky k živému vrcholu, výšky k základně koruny, šířky koruny, odumírání koruny, expozice světla koruny, procenta nepropustného povrchu pod stromem a směru a vzdálenosti do budovy. Data byla poté zadána do i-Tree Eco v5.0 a analyzována. Výsledky modelování ukázaly, že ve Scotlandville je celkem 31 druhů a odhadem 239 000 stromů s porostem koruny stromů 23,7 procenta; tři nejběžnější druhy jsou vrba černá (Salix nigra), dub vodní (Quercus nigra) a jilm americký (Ulmus americana); celková hustota stromů je 77 stromů na hektar a stromy o průměru větším než 15 cm tvoří 56,5 % populace. Model odhadoval, že městské lesy ve Scotlandville ročně odstraní 96 tun látek znečišťujících ovzduší; hrubé sekvestrace je asi 3 880 tun uhlíku a čisté sekvestrace uhlíku je asi 3 650 tun. Odhaduje se, že stromy ve Scotlandville každý rok uskladní 88 700 tun uhlíku, vyprodukují 9 720 tun kyslíku, sníží odtok o 121 200 m3, sníží náklady spojené s energií o 324 000 USD a poskytnou dalších 52 595 USD snížením množství uvolněného uhlíku elektrárnami (snížení emisí uhlíku o 739 tun). Strukturální hodnota komunitního lesa Scotlandville se odhaduje na 185 milionů USD a roční ekologická funkční hodnota se odhaduje na 9 milionů USD. Tyto výsledky poskytují základní informace pro doporučení managementu k maximalizaci ekologických výhod poskytovaných stromy.
Odborná studie
The impact of green space on heat and air pollution in urban communities
World, 2015
Dopad zeleného prostoru na znečištění ovzduší a tepelné ostrovy v městských lokalitách
Luca Száraz
Every urban landscape is significantly different from any other environment. These urban landscapes having green spaces decreased are mainly made of artificial surfaces which have unique physical attributes unlike any other landscape surface. The combination of dominant artificial surfaces and decreased vegetation creates an urban climate which influences the air quality, outdoor thermal and human comfort. Although, half of the Earths population live in cities, the importance of urban air quality and climate issues do not have a high impact on urban planning processes despite the fact that urban weather and climate is essential for human well-being. The main objective with the present study is to investigate how urban green spaces impact on the air quality and the microclimate in cities. Each section examines an urban climatic process and how this process differs in an urban environment which includes vegetation. The final section discusses how urban green spaces can help ease the local consequences of climate change.
Každá městská krajina se výrazně liší od jakéhokoli jiného prostředí. Tyto městské krajiny se sníženými zelenými plochami jsou vyrobeny hlavně z umělých povrchů, které mají na rozdíl od jiných povrchů krajiny jedinečné fyzikální vlastnosti. Kombinace dominantních umělých povrchů a snížené vegetace vytváří městské klima, které ovlivňuje kvalitu ovzduší, venkovní teplotu a lidské pohodlí. Přestože polovina populace Země žije ve městech, kvalita ovzduší ve městech a klimatické problémy nemají velký dopad na procesy městského plánování, přestože městské počasí a klima jsou pro blahobyt člověka zásadní. Hlavním cílem této studie je prozkoumat, jak městské zelené plochy ovlivňují kvalitu ovzduší a mikroklima ve městech. Každá část zkoumá městský klimatický proces a to, jak se tento proces liší v městském prostředí, které zahrnuje vegetaci. Závěrečná část pojednává o tom, jak mohou městské zelené plochy pomoci zmírnit místní důsledky změny klimatu.
Odborná studie
Assessing street-level urban greenery using Google Street Viewand a modified green view index
USA, 2015
Posuzování městské zeleně na úrovni ulic pomocí Google Street View a modifikovaného zeleného indexu
Xiaojiang Li,Chuanrong Zhang, Weidong Li, Robert Ricard, Qingyan Meng, Weixing Zhang
We explored Google Street View (GSV) as a street-level, urban greenery assessment tool. Street-level greenery has long played a critical role in the visual quality of urban landscapes. This living landscape element can and should be assessed for the quality of visual impact with the GSV information, and the assessed street-level greenery information could be incorporated into urban landscape planning and management. Information on street-level views of urban greenery assessment, however, is rare or nonexistent. Planners and managers’ ability to plan and manage urban landscapes effectively and efficiently is, therefore, limited. GSV is one tool that might provide street-level, profile views of urban landscape and greenery, yet no research on GSV for urban planning seems available in literature. We modified an existing Green View Index (GVI) formula and conducted a case study assessment of street greenery using GSV images in the area of East Village, Manhattan District, New York City. We found that GSV to be well suited for assessing street-level greenery. We suggest further that the modified GVI may be a relatively objective measurement of street-level greenery, and that GSV in combination with GVI may be well suited in guiding urban landscape planning and management.
Prozkoumali jsme Google Street View (GSV) na úrovni ulice jako nástroj pro hodnocení městské zeleně. Zeleň na úrovni ulic již dlouho hraje důležitou roli ve vizuální kvalitě městské krajiny. Tento živý krajinný prvek může a měl by být posouzen z hlediska kvality vizuálního dopadu pomocí informací GSV a hodnocené informace o zeleni na úrovni ulice by mohly být začleněny do plánování a řízení městské krajiny. Informace o pohledech na hodnocení městské zeleně na úrovni ulic jsou však vzácné nebo neexistují. Schopnost plánovačů a manažerů efektivně a účinně plánovat a spravovat městskou krajinu je proto omezená. GSV je jeden z nástrojů, který by mohl poskytnout pohledy na městskou krajinu a zeleň na úrovni ulice, přesto se zdá, že v literatuře není k dispozici žádný výzkum GSV pro městské plánování. Upravili jsme existující vzorec indexu zeleného pohledu (GVI) a provedli jsme posouzení případové studie pouliční zeleně pomocí obrázků GSV v oblasti East Village v okrese Manhattan v New Yorku. Zjistili jsme, že GSV je vhodný pro hodnocení zeleně na úrovni ulice. Navrhujeme dále, že upravený GVI může být relativně objektivním měřením zeleně na úrovni ulic a že GSV v kombinaci s GVI se může dobře hodit při vedení plánování a správy městské krajiny.
Odborná studie
Hodnocení přízemního ozonu ve vztahu k muzejním sbírkovým předmětům, lidské populaci a vegetaci
Czech Republic, 2015
Miloš Zapletal, Martin Polášek
The study presents results of measuring indoor and outdoor concentrations of ground-level ozone (O3) in the center of the city of Opava. Measuring was conducted in the exhibition building of the museum, in Opava schools, in a private apartment and in museum depositories. Based on the measurements were determined indoor and outdoor ozone concentrations ratios (I/O), which ranged from 0.3 to 1.3 in the Historical Exhibition Building of Silesian Museum, from 0.3 to 0.4 in schools, from 0.5 to 0.6 in a private apartment. Ozone concentrations measured in the buildings of the Silesian Museum show the differences in behavior of the ozone in similar areas in the same location but with different modes of preventive conservation. The darkening of a room, the movement of people and the ventilation system contribute to decreasing (or increasing) of air exchange. Materials with a great ability to break down ozone help to decrease the indoor concentration of ozone and as a result influence the I/O ratios.
Studie představuje výsledky měření vnitřní a venkovní koncentrace přízemního ozonu (O3) v centru města Opavy, modelování depozičních rychlostí a depozičního toku přízemního O3 do stromů a nízké vegetace, kvantifikace záchytu O3 povrchem s vegetací v urbanizovaném území Opavy ve vegetačním období duben–září 2013. Povrch s vegetací je významným faktorem snižování zátěže znečistěným ovzduším v porovnání s povrchem bez vegetace (beton, asfalt). Výsadba dřevin může být využita pro řízení kvality ovzduší v urbanizovaném prostoru.
Odborná studie
Modeled PM2.5 removal by trees in ten U.S. cities and associated health effects
USA, 2013
Model odstraňování PM2,5 stromy v deseti městech USA a související účinky na zdraví
David J. Nowak, Satoshi Hirabayashi, Allison Bodine, Robert Hoehn
Urban particulate air pollution is a serious health issue. Trees within cities can remove fine particles from the atmosphere and consequently improve air quality and human health. Tree effects on PM2.5 concentrations and human health are modeled for 10 U.S. cities. The total amount of PM2.5 removed annually by trees varied from 4.7 tonnes in Syracuse to 64.5 tonnes in Atlanta, with annual values varying from $1.1 million in Syracuse to $60.1 million in New York City. Most of these values were from the effects of reducing human mortality. Mortality reductions were typically around 1 person yr-1 per city, but were as high as 7.6 people yr-1 in New York City. Average annual percent air quality improvement ranged between 0.05% in San Francisco and 0.24% in Atlanta. Understanding the impact of urban trees on air quality can lead to improved urban forest management strategies to sustain human health in cities.
Látky znečišťující ovzduší mohou způsobit vážné zdravotní problémemy obyvatelstvu města. Stromy ve městech mohou odstraňovat jemné částice z atmosféry a následně zlepšovat kvalitu ovzduší a lidské zdraví. Účinky stromů na koncentrace PM2,5 a lidské zdraví jsou modelovány pro 10 měst v USA. Celkové množství PM2,5 odstraněného ročně stromy se pohybovalo od 4,7 tuny v Syrakusách do 64,5 tuny v Atlantě, s ročními hodnotami od 1,1 milionu USD v Syrakusách po 60,1 milionu USD v New Yorku. Většina z těchto hodnot pocházela z účinků snižování lidské úmrtnosti. Snížení úmrtnosti bylo obvykle kolem 1 osoby za rok na město, ale v New Yorku činilo až 7,6 lidí za rok. Průměrné roční procento zlepšení kvality ovzduší se pohybovalo mezi 0,05 % v San Francisku a 0,24 % v Atlantě. Pochopení dopadu stromů ve městech na kvalitu ovzduší může vést ke zlepšení strategií obhospodařování městských lesů k udržení lidského zdraví ve městech.
Odborná studie
Air Quality Effects of Urban Trees and Parks
USA, 2010
Městské stromy, parky a jejich účinky na kvalitu ovzduší
David J. Nowak, Gordon M. Heisler
Parks are significant parts of the urban landscape and comprise about 6% of city and town areas in the conterminous United States. These urban parks are estimated to contain about 370 million trees with a structural value of approximately $300 billion. The number of park trees varies by region of the country, but they can produce significant air quality effects in and near parks, related to air temperatures, air pollution, ultraviolet radiation, and carbon dioxide (a dominant greenhouse gas related to global climate change). Additional open space and other vacant lands in cities, which may contain trees and other vegetation, contribute significant additional benefits. Effects of parks and open space at the city scale can vary significantly depending on the amount of parkland and amount of tree cover within the parkland.
Parky jsou významnou součástí městské krajiny a tvoří asi 6 % městských oblastí ve Spojených státech. Odhaduje se, že tyto městské parky obsahují asi 370 milionů stromů se strukturální hodnotou přibližně 300 miliard dolarů. Počet stromů v parku se liší podle regionu země, ale mohou mít v parcích a v jejich blízkosti významné účinky na kvalitu ovzduší, teplotu vzduchu, znečištění ovzduší, ultrafialové záření a oxid uhličitý (dominantní skleníkový plyn související s globálními změnami klimatu). Další otevřený prostor a další volné pozemky ve městech, které mohou obsahovat stromy a další vegetaci, přispívají k významným dalším výhodám. Účinky parků a otevřeného prostoru v měřítku města se mohou významně lišit v závislosti na velikosti parku a velikosti stromového pokryvu v parku.
Odborná studie
Metodika pro kvantifikaci efektu výsadeb vegetačních bariér na snížení koncentrací suspendovaných částic
Czech Republic, 2016
A T E M — ateliér ekologických modelů, s r. o.
V této metodice jsou shrnuty poznatky z provedené rešerše odborné literatury, dále je prezentován model použitý pro hodnocení prostupu částic přes polopropustnou vegetační bariéru a výsledky modelování. Na základě informací získaných z rešerše a modelových výpočtů je navržen metodický postup pro výpočet účinků bariéry ve smyslu snížení imisních příspěvků silniční komunikace. Metodika je zaměřena především na rozptyl částic frakce PM75 a PM10, zahrnuty však jsou i částice PM2,5 a rovněž polycyklické aromatické uhlovodíky a těžké kovy vázané na tyto částice. Uplatnění metodiky se předpokládá zejména v oblastech projektové přípravy a realizaci výsadeb, pro projekty dopravní infrastruktury, pro přípravu projektů k žádostem o dotační podporu a pro rozhodování orgánů veřejné správy.
Městský projekt
Air pollution removal by urban green in Milan town centre results from model estimations and air quality measurements
Italy, 2013
Odstranění znečištění ovzduší městskou zelení v centru Milána a výsledky z modelu odhadu a měření kvality ovzduší
A. Buffoni, V. Silli, F. Manes
The results confirm the effective potential of trees and green barriers (shrubs and hedges) in removing airborne particulate matter, highlighting the functional role of the urban forest and pocket parks in improving urban environment and life quality of citizens and the need to preserve, as well as to increase, urban vegetation. These considerations may be crucial for a sustainable urban planning, providing at region and municipal scale innovative, reliable and effective approach for the reducing of urban air pollution, aimed to an integration into standard regulatory measures such as limitation of traffic and emissions. In the EC political context, Green Infrastructures may represent a multifunctional resource capable of providing a wide range of environmental benefits and services. Further studies are in progress in aim to assess the potential role of vegetation (in particular trees and green barriers as shrubs and hedges), in relation to its type and structure, in abating air pollutant concentration, improving air quality and corresponding many ecosystem services, especially in high populated areas.This research confirms that urban vegetation can positively impact local air quality and highlights the need for appropiate public urban planning.
Výsledky potvrzují účinný potenciál stromů a zelených bariér (keřů a živých plotů) při odstraňování polétavých částic, zdůrazňují funkční roli městských lesů a menších parků při zlepšování městského prostředí, kvality života občanů, potřebu zachování, a také ke zvýšení městské vegetace. Tyto úvahy mohou mít zásadní význam pro udržitelné městské plánování, neboť v regionálním a obecním měřítku poskytuje inovativní, spolehlivý a efektivní přístup ke snižování znečištění ovzduší ve městech, jehož cílem je integrace do standardních regulačních opatření, jako je omezení provozu a emise. V politickém kontextu EC mohou zelené infrastruktury představovat multifunkční zdroj schopný poskytovat širokou škálu environmentálních výhod a služeb. Zpracovávají se další studie zaměřené na posouzení potenciální role vegetace (zejména stromů a zelených bariér jako keřů a živých plotů) ve vztahu k jejímu typu a struktuře, při snižování koncentrace látek znečišťujících ovzduší, zlepšování kvality ovzduší a odpovídajících mnoha ekosystémových služeb, zejména ve vysoce osídlených oblastech. Tento výzkum potvrzuje, že městská vegetace může pozitivně ovlivnit kvalitu místního ovzduší a zdůrazňuje potřebu vhodného veřejného městského plánování.