Databáze rostlin
Reference
Legenda
Příklady
Databáze
Úvod

Legenda k Databázi rostlin

druh (Kubát et al., 2002)
vědecké jméno biologického druhu dřeviny

hodnoty: Abies alba | Abies balsamea | Abies concolor | Abies grandis | Abies nordmaniana | Abies pinsapo | Abies procera | Abies sibirica | Acer campestre | Acer platanoides | Acer pseudoplatanus | Ailanthus altissima | Alnus alnobetula | Alnus glutinosa | Alnus incana | Alnus viridis | Amorpha fruticosa | Araucaria araucana | Berberis vulgaris | Betula carpatica | Betula obscura | Betula oycoviensis | Betula pendula | Betula pubescens | Calocedrus decurrens | Carpinus betulus | Carya ovata | Carya tonkinensis | Catalpa bignonioides | Cedrus atlantica | Cedrus libani | Cornus mas | Cornus sanguinea | Corylus avellana | Cotoneaster integerrimus | Cotoneaster melanocarpus | Crataegus laevigata | Crataegus monogyna | Crataegus praemonticola | Crataegus x calycina | Crataegus x fallacina | Crataegus x macrocarpa | Crataegus x media | Cryptomeria japonica | Cytisus nigricans | Cytisus scoparius | Daphne mezereum | Euonymus europaea | Euonymus verrucosa | Fagus sylvatica | Frangula alnus | Fraxinus angustifolia | Fraxinus excelsior | Fraxinus ornus | Ginkgo biloba | Chamaecyparis lawsoniana | Chamaecyparis nootkatensis | Juglans nigra | Juglans regia | Juniperus communis | Juniperus virginiana | Larix decidua | Larix kaempferi | Larix sibirica | Ligustrum vulgare | Lonicera caprifolium | Lonicera nigra | Lonicera xylosteum | Malus sylvestris | Metasequoia glyptostroboides | Myricaria germanica | Paulownia tomentosa | Picea abies | Picea engelmannii | Picea glauca | Picea mariana | Picea obovata | Picea omorika | Picea pungens | Picea sitchensis | Pinus banksiana | Pinus cembra | Pinus concorta | Pinus mugo | Pinus nigra | Pinus ponderosa | Pinus radiata | Pinus rigida | Pinus rotundata | Pinus sibirica | Pinus strobus | Pinus sylvestris | Pinus uncinata | Pinus wallichiana | Platycladus orientalis | Populus alba | Populus nigra | Populus tremula | Populus x canescens | Prunus avium | Prunus mahaleb | Prunus padus | Prunus spinosa | Pseudotsuga menziesii | Pyrus pyraster | Quercus cerris | Quercus dalechampii | Quercus frainetto | Quercus petraea | Quercus polycarpa | Quercus pubescens | Quercus robur | Rhamnus cathartica | Rhododendron tomentosum | Ribes alpinum | Ribes nigrum | Ribes petraeum | Ribes uva-crispa | Rosa agrestis | Rosa canina | Rosa dumalis | Rosa elliptica | Rosa glauca | Rosa inodora | Rosa majalis | Rosa micrantha | Rosa pendulina | Rosa rubiginosa | Rosa sherardii | Rosa tomentosa | Salix alba | Salix appendiculata | Salix aurita | Salix bicolor | Salix caprea | Salix cinerea | Salix daphnoides | Salix elaeagnos | Salix fragilis | Salix hastata | Salix lapponum | Salix myrsinifolia | Salix pentandra | Salix purpurea | Salix repens | Salix silesiaca | Salix triandra | Salix viminalis | Salix x rubens | Sambucus nigra | Sambucus racemosa | Sequoia sempervirens | Sequoiadendron giganteum | Sophora japonica | Sorbus alnifrons | Sorbus aria | Sorbus aucuparia | Sorbus austriaca | Sorbus bohemica | Sorbus danubialis | Sorbus domestica | Sorbus eximia | Sorbus gemella | Sorbus graeca | Sorbus hardeggensis | Sorbus quernea | Sorbus rhodanthera | Sorbus sudetica | Sorbus torminalis | Spiraea salicifolia | Staphylea pinnata | Tamarix parviflora | Taxodium distichum | Taxus baccata | Thuja occidentalis | Thuja plicata | Tilia cordata | Tilia platyphyllos | Tsuga canadensis | Tsuga heterophyla | Ulmus glabra | Ulmus laevis | Ulmus minor | Viburnum lantana | Viburnum opulu

čeleď (Úradníček et al., 2011)
základní taxonomická kategorie z blízce příbuzných rodů živých organizmů (cf. Rosypal et al., 1998)

hodnoty: Adoxaceae | Araucariaceae | Berberidaceae | Betulaceae | Bignoniaceae | Caprifoliaceae | Celastraceae | Cornaceae | Cupressaceae | Ericaceae | Fabaceae | Fagaceae | Ginkgoaceae | Grossulariaceae | Juglandaceae | Malvaceae | Oleaceae | Paulowniaceae | Pinaceae | Rhamnaceae | Rosaceae | Salicaceae | Sapindaceae | Simaroubaceae | Staphyleaceae | Tamaricaceae | Taxaceae | Taxodiaceae | Thymelaeaceae | Ulmaceae

řád
základní taxonomická kategorie tvořená příbuznými čeleděmi živých organizmů (cf. Rosypal et al., 1998)

hodnoty: Araucariales | Caryophyllales | Celastrales | Cornales | Crossosomatales | Cupressales | Dipsacales | Ericales | Fabales | Fagales | Ginkgoales | Lamiales | Malpighiales | Malvales | Pinales | Ranunculales | Rosales | Sapindales | Saxifragales | Taxale

třída
vyšší taxonomická kategorie zahrnující příbuzné řády vzešlé z jediné evoluční radiace v mezikontinentálním rozsahu

hodnoty: Ginkgopsida | Pinopsida | Rosopsida | Taxopsida

aparát (Úradníček et al., 2011)
typ asimilačního aparátu dřeviny vyvinutý v odděleních cévnatých rostlin (Rosypal et al., 1998)

hodnoty: listnatý | jehličnatý

opadavost (Rosypal et al., 1998)
sezonní růst a ztráta asimilačního aparátu dřeviny podmíněné evolučně a fyziologicky

hodnoty: opadavý | neopadavý

orgány (Rosypal et al., 1998)
výskyt pohlavně rozdílných jedinců

hodnoty: jednodomý | dvoudomý

snubnost (Rosypal et al., 1998)
způsob opylení podmíněný stavbou květů a strategií šíření v prostředí

hodnoty: hmyzosnubný | větrosnubný

půda (edatop) (Buček a Lacina, 1999)
průnik intervalů společně se vyskytujících hodnot půdní reakce, bazické saturace a C/N (Samec, 2016)

hodnoty: přísně oligotrofní | oligotrofní | oligotrofně-mezotrofní | mezotrofní | indiferentní | mezotrofně-nitrofilní | mezotrofně-bazická | nitrofilní | nitrofilně-bazická | bazická

vláha (hydrotop) (Buček a Lacina, 1999)
průnik stupňů hydromorfizmu a vododržnosti půdních horizontů

hodnoty: suchá | suchá-omezená | suchá (okrajově rašelinná) | omezená | omezeně-normální | omezeně-zamokřená | omezená (okrajově mokrá) | omezená-mokrá | omezená (okrajově rašelinná) | normální | normální-zamokřená | normální-mokrá | zamokřená | zamokřená-mokrá | mokrá nerozlišená | mokrá — proudící | mokrá — stagnující | mokrá — rašelinná | rašelinná

reliéf (Mackovčin et al., 2009)
zobecněné výškové stupně středně velkých a středně složitých geomorfologických útvarů (Culek et al., 2005)

hodnoty: horský | nížinný | pahorkatinný | vrchovinný | vysokohorský

pásmo (Peel et al., 2007)
vegetační pásmo hlavního rozšíření dřeviny odvozené z efektivní klasifikace klimatu

hodnoty: boreální | boreonemorální | mírné | subboreální | submediteránní | subpolární | subtropické

oblast (Gaston a Spicer, 2004)
biogeografická oblast rozšíření druhu dřeviny

hodnoty: afrotropická | nearktická | neotropická | palearktická

dožití (Úradníček et al., 2011)
maximální věk života populace druhu v optimálních růstových podmínkách

hodnoty: 30 až 3000 let | neuvedeno

plození (Úradníček et al., 2011)
věk počátku generativního rozmnožování dřeviny rostoucí v porostu

hodnoty: od 2 do 60 let | neuvedeno

odolnost dusík/síra
odolnost dřeviny v prostředí zatíženém depozicí síry a dusíku

hodnoty: citlivý | odolný | snášenlivý | neuvedeno

odolnost O3 a PMx
odolnost dřeviny v prostředí zatíženém fotochemickým vznikem troposférického ozónu a částicemi PMx

hodnoty: citlivý | odolný | snášenlivý | neuvedeno

oslunění (Tesař, 1996)
potřeba světelného požitku dřeviny pro vyklíčení a odrůstání v mládí

hodnoty: stínomilný | světlomilný | neuvedeno

záchyt prachu
schopnost sorbce prachu

hodnoty: různé

tolerance sucha
tolerance k suchu

hodnoty: různé

tolerance solí
tolerance k soli, působení soli na dřeviny

hodnoty: různé

emise bVOCs
potenciál zhoršení znečištění ovzduší — emisemi bVOCs — tendence emitovat vysoké množství bVOCs

hodnoty: různé

emise pylu
potenciál zhoršení znečištění ovzduší — emisemi pylu — tendence emitovat vysoké množství pylu

hodnoty: různé

alergizující
alergizující vlastnosti

hodnoty: nevýznamné | méně významné | středně významné | významné | neuvedeno