Prostřednictvím portálu Floreon lze nyní sledovat stav ovzduší ve vybraných lokalitách

15. 7. 2020

Od poloviny července lze koncentrace znečišťujících látek v ovzduší ve vybraných lokalitách určených pro výsadbu zeleně sledovat online. Odborníci z VŠB-TUO zpřístupnili geografický informační systém, který zobrazuje naměřené koncentrace v reálném čase.

Hodnoty z měřících senzorů se zobrazují v prostředí Floreon, geografické databázi, kterou vytvořilo Centrum IT4Innovations pro zobrazování různých dat v mapách. Do databáze je možné nahlédnout prostřednictvím stránek airsens.eu pod odkazem „Přístup pro veřejnost“. Návštěvníkovi se zde zobrazí mapový podklad se senzorickými stanicemi, které jsou znázorněny formou barevných koleček. Naměřená koncentrace je uvedena jako číslo uvnitř kolečka v barvě zelené (koncentrace vyhovuje limitu), žluté (koncentrace překračuje limit) nebo červené (koncentrace označuje stav teoretické regulace zdrojů). Pokud uživatel klikne myší na konkrétní měřený bod (senzorickou stanici), rozbalí se v pravé části grafy všech měřených látek s průběhem koncentrací. Místa měření je pak možné měnit posunem mapy nebo záložkami v patě stránky.

Ve Floreonu lze sledovat koncentrace prachových částic PM1, PM2.5 a PM10, dále NO2, O3 a organických látek typu VOC (těkavé organické látky) a PAU (polycyklické aromatické uhlovodíky). Návštěvník webu má přístup k datům 25-ti senzorických stanic – ty jsou rozmístěny nejen v místě výsadby zeleně v lokalitě Radvanice a Bartovice, ale také v Opavě a Třinci, kde nyní probíhá pilotní měření.

Senzorické stanice měří velmi rychle, měření se provádí každých 10 sekund a co 5 minut se pak data hromadně odešlou do databáze. Pro představu 1 den měření u 20 senzorů a 8 přenášených látek představuje přes 46 tisíc hodnot. Měření pomocí senzorů je moderní a rychlou metodou, nejedná se však o referenční metodu, která je uvedena v příloze Zákona o ochraně ovzduší. Přestože senzory měří s velkou přesností (zejména PM10), není možné jejich měření použít ke kontrole plnění limitů. Data ze senzorických stanic se získávají výhradně pro účely projektu Clairo, jehož cílem je sledovat změny koncentrací s ohledem na „schopnost“ zeleně pohlcovat z ovzduší znečištění, naměřené hodnoty jsou proto relevantní pouze pro danou lokalitu, nikoliv pro jiné části města.

Data v portálu Floreon se uchovávají historicky a je možné se k nim kdykoliv vrátit. V databázi je bude možné sledovat až do roku 2026.

More information in English.