Výsadba ukončena! Tým projektu CLAIRO vysázel zeleň na více než 20 000 m².

8. 7. 2021

Celkem 442 nových stromů, 1 867 keřů a 14 700 m² trávníku bylo během jara vysázeno v městské části Radvanice a Bartovice. Projekt CLAIRO nyní testuje inovativní řešení snížení znečištění ovzduší v místních podmínkách.

Na základě dat získaných z průběžných měření a meteorologických parametrů byly vytvořeny modely pro zachycování látek znečišťujících ovzduší pro stávající vegetaci i nově navrženou zeleň. Podle výsledků měření vědci vybrali pro výsadbu takové druhy dřevin, které jsou odolnější a jsou schopny dlouhodobě zachytávat více prachových částic. Projektovou dokumentaci pro výsadbu zeleně připravila odborná firma Zahrada Olomouc ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě, jejíž tým navrhl druhově rozdílná společenstva dřevin, která by odpovídala podmínkám v daných lokalitách. Dřeviny poté vysázelo sdružení firem Lukáš Janáček a Hortiscentrum, které zvítězilo ve výběrovém řízení na dodavatele výsadby zeleně a její následnou péči.

„Naším záměrem bylo vytvořit víceúrovňový porost dřevin, který bude maximalizovat záchyt prachových částic, ozonu a oxidů dusíku z ovzduší. Použili jsme jak vzrostlé stromy s vytvořenou korunou, tak vícekmeny s větvemi od země, doplněné o keřové patro. Pro různé druhy dřevin ve společenstvech budeme modelovat a hodnotit záchyt prachových částic, ozonu a oxidů dusíku na základě naměřené koncentrace těchto znečišťujících látek v ovzduší a naměřených meteorologických prvků,“ uvedl Miloš Zapletal ze Slezské univerzity v Opavě.

Lokality pro výsadbu zeleně byly vybrány za odborného dohledu vědců z univerzit ve spolupráci s městským obvodem Radvanice a Bartovice a Magistrátem. Bylo zapotřebí najít takové plochy, které mají vhodnou velikost a zároveň polohu. Cílem bylo najít místa zatížená nejen silným znečištěním (např. z dopravy, průmyslu či domácností), ale i s odlišnými půdními vlastnostmi. Na základě těchto kritérií byly jako nejvhodnější lokality vybrány dva pozemky o celkové ploše 20 000 m² na území obvodu Radvanice a Bartovice, které se nacházejí v přímém sousedství Liberty Ostrava a.s.

První část výzkumu začala již v roce 2019, kdy vědci z Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava v místě plánované výsadby zeleně nainstalovali měřící senzory monitorující stav ovzduší. „Senzory jsou napájeny solárním panelem a co pět minut zasílají data do zařízení, které je shromáždí a najednou vyšle do centrální stanice v areálu technické univerzity. Tady se data zhodnotí a zároveň promítnou do databáze.“ doplnil Jiří Bílek z Vysoké školy Báňské. Senzory budou v lokalitách měřit průběžně téměř osm let, umožní tak posoudit, jak se změnily koncentrace znečišťujících látek v ovzduší před, při i po výsadbě nové zeleně. Kromě lokalit v Radvanicích a Bartovicích probíhá měření i v dalších pilotních městech v Moravskoslezském kraji, a to v Třinci, Opavě, Frýdku-Místku, Karviné, Havířově a Rychvaldu.

Vedle záchytu škodlivin vědci sledují i reakci zeleně na experimentální ošetření vyvinuté výzkumníky z Univerzity Palackého v Olomouci. Vědci jsou přesvědčeni, že díky něj se odolnost rostlin i schopnost záchytu prachu ještě zvýší. „Díky aplikaci ošetřujícího přípravku s obsahem biostimulantů, protistresových látek a výtažku z mořských řas můžeme sledovat, jak se rostlinám daří překonat negativní vlivy vnějšího prostředí, zejména vysychání nebo výrazné výkyvy teplot. Předpokládáme, že stromy a keře budou po aplikaci ošetření v lepším zdravotním stavu, budou lépe fotosyntetizovat a tvořit hustší a kvalitnější listovou plochu. Tyto faktory následně pozitivně ovlivní záchyt škodlivin z ovzduší,” objasnil Karel Doležal z Univerzity Palackého v Olomouci.

Základní principy výzkumu vědci shrnuli v tzv. Inovativním návrhu zeleně. Ten se spolu s dalšími vzniklými podklady promítne do metodiky, odborné publikace, jejíž součástí budou podrobnosti o měření, záchytu škodlivin a výsadbě zeleně. Metodika je jedním z hlavních výstupů projektu a bude sloužit jako „návod“ pro výsadbu zeleně ve městech. Kromě metodiky vědci pracují také na databázi dřevin s prokazatelným vlivem na snížení znečištění ovzduší, která může městům a obcím pomoci s výběrem rostlin nejvhodnějších pro výsadbu v emisemi zatíženém prostředí.

Náklady na výsadbu a péči o zeleň v následujících pěti letech jsou spočteny na 5,9 milionu korun včetně DPH, 80 procent způsobilých výdajů pokryje evropská dotace ve výši 3,76 milionu korun.

More information in English.