Zástupci měst a obcí v kraji se seznámili s projektem CLAIRO

Dne 23. září se v rámci projektu CLAIRO konal workshop s diskuzí pro zástupce obcí a měst v Moravskoslezském kraji.

Workshop, který probíhal v prostorách Dolní oblasti Vítkovice, účastníkům přiblížil současnou kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji a seznámil je také se závěry veřejného průzkumu realizovaného v rámci projektu CLAIRO. Na tuto část navazovaly prezentace odborníků z univerzit. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava zájemcům představila nové technologie v oblasti měření stavu ovzduší a systém Floreon určený pro zobrazování dat. Zástupci ze Slezské Univerzity v Opavě účastníkům přiblížili, jak může skladba a struktura zeleně ovlivnit stav ovzduší. Poslední prezentace Univerzity Palackého v Olomouci představila svůj výzkum v oblasti posilování odolnosti zeleně vůči nepříznivým podmínkám vnějšího prostření.

Prezentace z workshopu lze stáhnout pod odkazy níže:

Víte, že vědci v projektu CLAIRO navrhli speciální ošetření pozitivně působící na stav zeleně? Unikátní ošetření na přírodní bázi pomůže rostlinám překonat nepříznivé podmínky vnějšího prostředí. Inovativní směs je výsledkem až dvacetiletého výzkumu prováděného v Laboratoři růstových regulátorů, Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a Ústavu experimentální botaniky AV ČR. Vědci předpokládají, že stromy a keře budou díky aplikace zálivky v lepším zdravotním stavu, budou lépe fotosyntetizovat a tvořit hustší a kvalitnější listovou plochu. Tyto faktory následně pozitivně ovlivní záchyt škodlivin z ovzduší.

Jednou z celosvětově největších ekologických výzev je snaha o snížení negativního vlivu intenzivního zemědělství na životní prostředí. Použití ekologicky šetrných produktů na bázi tzv. chytrých hnojiv obsahujících biostimulanty a fytohormony, které pomáhají rostlinám překonat různé formy stresu, může být inovativním řešením nejen pro nové systémy udržitelné rostlinné výroby, ale také pro ošetření nové výsadby zeleně v městském prostředí.

Co jsou fytohormony a biostimulanty?

Rostlinné hormony (fytohormony) jsou látky, které mají zásadní postavení v regulaci růstu a vývoje rostlin. Vyskytují se přirozeně a působí v nepatrných koncentracích, tvoří se v určitých částech rostliny, odkud jsou lýkovou částí cévního svazku transportovány na místo určení, kde vyvolávají fyziologickou odezvu. Fytohormony se využívají jako růstové regulátory v rostlinné výrobě a rostlinných biotechnologiích; ve vysokých koncentracích působí jako herbicidy k hubení plevelů.

Biostimulanty jsou biologicky aktivní látky získané z přírodních nebo z odpadních materiálů. Mohou podpořit růst rostlin nebo posílit jejich obranyschopnost vůči různým stresovým faktorům. Zvláštnost biostimulantů spočívá v tom, že neobsahují vysoké procento aktivních látek, takže nemohou být považovány za typická hnojiva, ani za prostředky na ochranu rostlin. Typické pro biostimulanty je, že aktivní složky v nich obsažené ovlivňují metabolismus rostliny a spouští v rostlině procesy, které obecně zlepšují její růst a zdravotní stav.

Výzkumná laboratoř v Ostravě

Závěry mnohaletého výzkumu se vědci rozhodli ověřit v praxi. Díky aplikaci ošetřujícího přípravku s obsahem biostimulantů, protistresových látek a výtažku z mořských řas mohou vědci sledovat, jak se rostlinám daří překonat negativní vlivy vnějšího prostředí, zejména vysychání nebo výrazné výkyvy teplot. Protože se na obou lokalitách v Radvanicích a Bartovicích nacházejí 2 různé typy, bude každá z lokalit rozdělena na šest dílčích částí (3 díly pro každý typ půdy) tak, aby jednotlivé dílčí části mohly být ošetřeny třemi druhy hnojiva – A. běžným hnojivem, B. komerčním hnojivem na bázi moderních biostimulantů a C. inovativní směsí vytvořenou pro projekt. Cílem je zjistit, jak bude vysázená zeleň reagovat na každou z použitých typů zálivky.

Hnojivo je možno aplikovat na jakoukoliv výsadbu v jakémkoliv městě, proto pro zájemce pořádáme v rámci projektu několik workshopů, kde se dozví o možnosti využití inovativního ošetření zeleně v městském prostředí více informací.

Na veřejné průzkumy v projektu CLAIRO navázala studie „Vztah veřejnosti k ovzduší a městské zeleni, ochota změnit chování ve prospěch ochrany ovzduší“, která přinesla shrnutí nejdůležitějších výstupů z obou průzkumů. Cílem studie je poskytnout obcím a městům (zejména v Moravskoslezském kraji) zpětnou vazbu občanů k tématům, která oni sami hodnotí jako důležitá, a zároveň uvést doporučení, co je možné v této problematice dále dělat, i jak využít potenciál obyvatel se na těchto politikách podílet.

Ze studie vyplývá, že téma ovzduší je pro čtyři pětiny obyvatel ostravsko-karvinské aglomerace důležité, téměř polovina obyvatel je s ovzduším spíše, nebo určitě nespokojena, přičemž nejméně spokojenou věkovou skupinou se stavem ovzduší jsou lidé ve věku 30-39 let, tzn. generace, která zakládá rodiny. Více než třetinu obyvatel trápí vlastní zdravotní problémy (zhoršené dýchání, astma, alergie, ekzémy apod.), nebo zdravotní problémy jejich dětí. Téměř desetina obyvatel v Ostravské aglomeraci vážně uvažuje o přestěhování kvůli stavu ovzduší, nejvíce pak nejmladší generace, což je zvláště varovné. Přibývá také podíl obyvatel, kteří problém znečištěného ovzduší vnímají jako morální (více než pětina).

Nadpoloviční většina respondentů deklaruje ochotu osobně přispět ke zlepšení stavu ovzduší a životního prostředí ve svém regionu. Nejčastěji právě podporou výsadby zeleně (90 %), nepálením domovního odpadu (včetně listí, trávy, papíru, dřeva ani dalších) a v omezené míře ekologickým vytápěním. Necelá polovina obyvatel se hlásí také k častějšímu využívání udržitelných forem dopravy.

Úspěchy v oblasti kvality ovzduší nejsou komunikovány dostatečně, mnoho obyvatel si významný pozitivní posun v posledních letech neuvědomuje. Pouze necelá třetina respondentů si myslí, že současný stav ovzduší je lepší, než byl před 10 lety, ačkoliv měření ukazují opak. Informace k ovzduší jsou žádané, ne vždy jsou však považovány za důvěryhodné. Zájem o informace z oblasti ochrany ovzduší, který může ukazovat na reálnou ochotu zapojení veřejnosti do dané problematiky, projevuje nadpoloviční většina respondentů. Plnou důvěru mediálním zprávám o ovzduší potvrzuje pouze 15 % respondentů, pro 37 % respondentů jsou pak zprávy z této oblasti nedůvěryhodné.

Téma zeleně ve městě vnímá pozitivně naprostá většina respondentů. Více než tři čtvrtiny z nich by přivítali ve svém okolí také nová řešení typu zelených fasád, střech apod. Téměř polovina obyvatel by byla ochotna obci na výsadbu zeleně, nebo jinou formu podpory ochrany ovzduší finančně přispět. Pro města může být velmi zajímavou zpětnou vazbou, že zelené lokality jsou atraktivní zejména pro mladou a vzdělanou populaci.

Konkrétní doporučení městům a obcím jsou uvedeny v závěru studie. Zaměřují se na vyvážené a aktuální informování obyvatel o stavu ovzduší, formy zapojování obyvatel v rámci zlepšování ovzduší, úspěšné příklady aktivit a projektů z jiných měst apod.

Studie je dostupná ke stažení, včetně relevantních příloh:

Celkem 442 nových stromů, 1 867 keřů a 14 700 m² trávníku bylo během jara vysázeno v městské části Radvanice a Bartovice. Projekt CLAIRO nyní testuje inovativní řešení snížení znečištění ovzduší v místních podmínkách.

Na základě dat získaných z průběžných měření a meteorologických parametrů byly vytvořeny modely pro zachycování látek znečišťujících ovzduší pro stávající vegetaci i nově navrženou zeleň. Podle výsledků měření vědci vybrali pro výsadbu takové druhy dřevin, které jsou odolnější a jsou schopny dlouhodobě zachytávat více prachových částic. Projektovou dokumentaci pro výsadbu zeleně připravila odborná firma Zahrada Olomouc ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě, jejíž tým navrhl druhově rozdílná společenstva dřevin, která by odpovídala podmínkám v daných lokalitách. Dřeviny poté vysázelo sdružení firem Lukáš Janáček a Hortiscentrum, které zvítězilo ve výběrovém řízení na dodavatele výsadby zeleně a její následnou péči.

„Naším záměrem bylo vytvořit víceúrovňový porost dřevin, který bude maximalizovat záchyt prachových částic, ozonu a oxidů dusíku z ovzduší. Použili jsme jak vzrostlé stromy s vytvořenou korunou, tak vícekmeny s větvemi od země, doplněné o keřové patro. Pro různé druhy dřevin ve společenstvech budeme modelovat a hodnotit záchyt prachových částic, ozonu a oxidů dusíku na základě naměřené koncentrace těchto znečišťujících látek v ovzduší a naměřených meteorologických prvků,“ uvedl Miloš Zapletal ze Slezské univerzity v Opavě.

Lokality pro výsadbu zeleně byly vybrány za odborného dohledu vědců z univerzit ve spolupráci s městským obvodem Radvanice a Bartovice a Magistrátem. Bylo zapotřebí najít takové plochy, které mají vhodnou velikost a zároveň polohu. Cílem bylo najít místa zatížená nejen silným znečištěním (např. z dopravy, průmyslu či domácností), ale i s odlišnými půdními vlastnostmi. Na základě těchto kritérií byly jako nejvhodnější lokality vybrány dva pozemky o celkové ploše 20 000 m² na území obvodu Radvanice a Bartovice, které se nacházejí v přímém sousedství Liberty Ostrava a.s.

První část výzkumu začala již v roce 2019, kdy vědci z Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava v místě plánované výsadby zeleně nainstalovali měřící senzory monitorující stav ovzduší. „Senzory jsou napájeny solárním panelem a co pět minut zasílají data do zařízení, které je shromáždí a najednou vyšle do centrální stanice v areálu technické univerzity. Tady se data zhodnotí a zároveň promítnou do databáze.“ doplnil Jiří Bílek z Vysoké školy Báňské. Senzory budou v lokalitách měřit průběžně téměř osm let, umožní tak posoudit, jak se změnily koncentrace znečišťujících látek v ovzduší před, při i po výsadbě nové zeleně. Kromě lokalit v Radvanicích a Bartovicích probíhá měření i v dalších pilotních městech v Moravskoslezském kraji, a to v Třinci, Opavě, Frýdku-Místku, Karviné, Havířově a Rychvaldu.

Vedle záchytu škodlivin vědci sledují i reakci zeleně na experimentální ošetření vyvinuté výzkumníky z Univerzity Palackého v Olomouci. Vědci jsou přesvědčeni, že díky něj se odolnost rostlin i schopnost záchytu prachu ještě zvýší. „Díky aplikaci ošetřujícího přípravku s obsahem biostimulantů, protistresových látek a výtažku z mořských řas můžeme sledovat, jak se rostlinám daří překonat negativní vlivy vnějšího prostředí, zejména vysychání nebo výrazné výkyvy teplot. Předpokládáme, že stromy a keře budou po aplikaci ošetření v lepším zdravotním stavu, budou lépe fotosyntetizovat a tvořit hustší a kvalitnější listovou plochu. Tyto faktory následně pozitivně ovlivní záchyt škodlivin z ovzduší,” objasnil Karel Doležal z Univerzity Palackého v Olomouci.

Základní principy výzkumu vědci shrnuli v tzv. Inovativním návrhu zeleně. Ten se spolu s dalšími vzniklými podklady promítne do metodiky, odborné publikace, jejíž součástí budou podrobnosti o měření, záchytu škodlivin a výsadbě zeleně. Metodika je jedním z hlavních výstupů projektu a bude sloužit jako „návod“ pro výsadbu zeleně ve městech. Kromě metodiky vědci pracují také na databázi dřevin s prokazatelným vlivem na snížení znečištění ovzduší, která může městům a obcím pomoci s výběrem rostlin nejvhodnějších pro výsadbu v emisemi zatíženém prostředí.

Náklady na výsadbu a péči o zeleň v následujících pěti letech jsou spočteny na 5,9 milionu korun včetně DPH, 80 procent způsobilých výdajů pokryje evropská dotace ve výši 3,76 milionu korun.

Rádi bychom Vás pozvali na online konferenci „Jak pěstovat zdravou městskou krajinu“ organizovanou vedoucím partnerem projektu CLAIRO, městem Ostravou, která proběhne dne 29. června od 10 hodin na platformě ZOOM.

Hlavním tématem konference bude nezastupitelná funkce zeleně a vody v městské krajině a jak přispívat k její udržitelnosti. Odpoledne jsou připraveny 4 workshopy, které proběhnou ve dvou paralelních blocích. Celým programem Vás provede moderátor Daniel Konczyna.


Program

10:00 – 12:30 Konference

12:30 – 13:00 Přestávka

13:00 – 15:10 Workshopy

13:05 – 14:05 BLOK 1

  • Jak na výsadbu městské zeleně pro dosažení maximálního záchytu škodlivin
  • Jak využít data o stavu ovzduší pro výsadbu zeleně ve městě

14:05 – 14:10 Přestávka

14:10 – 15:10 BLOK 2

  • Jak vnímají kvalitu ovzduší a přínosy zeleně obyvatelé regionu
    • Gabriela Kalužová, Tomáš Balcar /SOBIC a RSTS/
  • Jak posilovat odolnost zeleně prostřednictvím biologických hnojiv

15:10 – 15:15 Závěr


V případě Vašeho zájmu zúčastnit se konference, vyplňte prosím registrační formulář, který naleznete pod tímto odkazem. Po odeslání formuláře obdržíte potvrzení o registraci. Registrační formulář je možné vyplnit do 28. 6. 2021.

Těšíme se na Vás!

tým CLAIRO


Pozvánka na konferenci (PDF)

Projekt CLAIRO zná vítěze soutěže pro žáky 1.-9. tříd s názvem Chráním Zemi! Úkolem žáků bylo formou obrázku, fotky nebo komiksu ukázat, jak mohou zlepšovat životní prostředí kolem sebe a pomáhat planetě, ať už tříděním odpadu, sázením stromů, jízdou na kole, ochranou přírody a ohrožených druhů nebo jakoukoliv jinou cestou, která je jim blízká. Účastníci mohli vyhrát výsadbu stromu pro svou školu, vstupenky pro dvě osoby do muzea v ostravské Dolní oblasti Vítkovic a další ceny, jako USB disky, nerezová brčka nebo rostoucí tužky.

Výherci v jednotlivých soutěžních kategoriích

Fotografie 1. místo Třída Gymnázium Cihelní, Frýdek-Místek
2. místo Tomáš Urbánek Gymnázium Cihelní, Frýdek-Místek
3. místo Vojta Špiler Gymnázium Třinec

Komiks – 1. stupeň 1. místo Třída ZŠ  a MŠ, Szkoła Podstawowa, Przedszkole, Milíkov u Jablunkova
2. místo Tereza Šímová ZŠ Porubská, Ostrava
3. místo Ema Krybusová ZŠ Vrchní, Opava

Komiks – 2. stupeň 1. místo Dominika Śmiłowska PZŠ Dr. Olszaka, Karviná
2. místo Mirek Chytka Gymnázium Třinec
sdílené 3. místo Veronika Balcarová Gymnázium Třinec
sdílené 3. místo Linda Kudelová ZŠ Englišova, Opava

Obrázek – 1. stupeň 1. místo Barbora Skotnicová ZŠ Vrchní, Opava
2. místo Adéla Bambušková ZŠ Vrchní, Opava
3. místo Kelly Quynh Anh Tran ZŠ Vrchní, Opava

Obrázek – 2. stupeň 1. místo Alexandra Serišová ZŠ Borovského, Karviná
2. místo Laura Burešová ZŠ Englišova, Opava
3. místo Klára Čvandová Gymnázium Cihelní, Frýdek-Místek

 

Čestné uznání: Antonín Zemek, Klára Bugajová, Denisa Plachká, František Labaj, Hugo Čmiel, Jana Králiková, Karolína Balášová, Kristýna Hanáková, Martina Janků, Adéla Plucnarová, Rozálie Ficková, Eliška Veselá, Barbora Prokopová

Děkujeme všem zúčastněným!

Ukázky výherních obrázků

                                       

Třída: Gymnázium Cihelní                           Třída: ZŠ a MŠ, Szkoła Podstawowa        Dominika Śmiłowska 

         

Bára Skotnicová                                                          Alexandra Serišová

12. května proběhl webinář k projektu CLAIRO a k souvisejícím tématům (ovzduší v Moravskoslezském kraji a zeleň ve městech). Prezentace byla určena zejména cizincům žijícím v regionu, ale také občanům kraje žijícím v zahraničí. On-line akce byla připravena ve spolupráci s Ostrava EXPAT centrem.

Prezentace v angličtině je k dispozici ke stažení pod tímto odkazem.

22. dubna 2021, při příležitosti Dne Země, se konal webinář s diskuzí zaměřený na zeleň ve městech a čistotu ovzduší v Moravskoslezském kraji, připravený pro veřejnost v rámci vzdělávacích akcí projektu CLAIRO.

Součástí webináře byla prezentace, která účastníkům přiblížila současnou kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji a seznámila je také se závěry veřejného průzkumu realizovaného v rámci projektu. Na tuto část navazovaly prezentace odborníků z univerzit. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava zájemcům představila nové technologie v oblasti měření stavu ovzduší a systém Floreon určený pro zobrazování dat. Zástupci ze Slezské Univerzity v Opavě účastníkům přiblížili, jak může skladba a struktura zeleně ovlivnit stav ovzduší. Poslední prezentace Univerzity Palackého v Olomouci představila svůj výzkum v oblasti posilování odolnosti zeleně vůči nepříznivým podmínkám vnějšího prostření. Webinář pak uzavřela diskuze s odborníky.

Webináře se zúčastnilo 25 zájemců o toto téma. Prezentace z úvodní části jsou níže k dispozici ke stažení.

CLAIRO – Úvodní prezentace (SOBIC)

CLAIRO – Měření stavu ovzduší (VŠB-TUO)

CLAIRO – Zeleň a ovzduší (SLU)

CLAIRO – Zeleň a odolnost (UPOL)

Těšíme se na viděnou!

Tvoji e-mailovou adresu jsme úspěšně odstranili z naší databáze. Další vydání našeho newsletteru už nepřijdou.

Děkujeme za registraci!

Vaše registrace proběhla v pořádku. Od teď budete jednou za čas dostávat newsletter plný zajímavých informací o projektu Clairo.